Onderwijs

Wij stimuleren de ontwikkeling van jongeren in kwetsbare posities om actief deel te nemen in het onderwijs voor meer info zie www.plusgroep.org

Voor wie?

Pluscoaching is bedoeld voor overbelaste jongeren tussen de 12 en 23 jaar oud met meervoudige problematiek(en) zoals:

 • Agressie 
 • Moreel besef
 • Leerproblemen
 • Autoritair gezag
 • Straatcultuur gedrag 
 • Gedragsproblematiek
 • Vroegtijdig schoolverlaters;
 • Problemen met plannen en organiseren

Wat bieden wij?

Pluscoaching is een “systeemgerichte coachingsvorm ”. Dat betekent dat er niet alleen met de jongere aan de slag wordt gegaan, maar ook met zijn/haar omgeving. Een Pluscoaching traject duurt gemiddeld 4 tot 6 maanden. Pluscoaching bieden wij op de volgende manieren aan:

 • Geen wachtlijsten,
 • Laagdrempelige benadering/werkwijze,
 • Extra ondersteuning in een veilige leeromgeving,
 • Maatwerk, positieve en persoonlijke aandacht,
 • Flexibele werktijden (ook ’s avonds en in de weekenden),
 • Preventieve aanpak van schooluitval,
 • Individuele coaching en klassikale trainingen,
 • Observaties en bemiddeling in herstelgesprekken,
 • In kaart brengen van alle betrokken (hulpverlenings-)partijen,
 • Tools & Tips aan de jongeren en hun netwerk om de optimale resultaten te halen.
 • Its4sure beschikt over een multidisciplinair team die het jargon van de jongeren spreekt.
 • Directe aansluiting met de doelgroep
 • Ouderbetrokkenheid bevorderen d.m.v. outreachend werk.

Inter-coaching is bedoeld om aanvullende ondersteuning te bieden aan de leerling die net iets meer nodig dan mogelijk is vanuit de basisondersteuning.

Voor wie?

Leerlingen die op het voorgezet onderwijs zitten (alle opleidingsniveaus) die;

 • Leerproblemen hebben,
 • Gedragsproblemen hebben,
 • Straatcultuur gedrag vertonen,
 • Vroegtijdig schoolverlaten,
 • Problemen hebben met plannen en organiseren.

Wat bieden wij?

Inter-coaching is een “systeemgerichte coachingsvorm”. Dat betekent dat er niet alleen met de jongere aan de slag wordt gegaan, maar ook met zijn/haar omgeving. Daarnaast werken wij onder andere met de volgende werkvormen:

 • Individuele begeleiding (zowel intern als ambulant);
 • Vaste coach op school, altijd een bekend gezicht voor zowel de school als leerlingen;
 • Altijd een goede match kunnen maken met de leerlingen, door onze multidisciplinaire team;
 • Door de dagelijkse aanwezigheid kan er adequaat casussen opgepakt worden;
 • Interne opvang; gericht op een time-out voorziening binnen de school;
 • Schaduwbegeleiding;
 • Klassikale trainingen.

Extra ondersteuning is een ambulante vorm van begeleiding. Er wordt ingezet om de pedagogische driehoek (ouders, jongere(n) en school) te betrekken in het coachingsproces.

Het doel is om meer inzicht te verkrijgen in het eigen handelen en om vanuit de coaching de leerling te bekrachtigen om zelfredzamer binnen het onderwijs te kunnen functioneren.

Voor wie?

Jongere(n) van het basis-, voortgezet- en middelbaar onderwijs die moeite hebben met;

 • plannen en organiseren;
 • leren;
 • agressie;
 • autoritair gezag;
 • omzetten van straatcultuur naar schoolcultuur;
 • gedrag in de lessen
 • moreel besef;

Wat bieden wij?
Extra ondersteuning is een ambulante coachingsvorm waarbij de jongere centraal staat. Dat betekent dat er vanuit de krachten van de jongere wordt gewerkt om de gestelde hulpvragen van de betrokken partijen, en zo de persoonlijke doelen te kunnen behalen. Daarnaast werken wij onder andere met de volgende werkvormen:

 • Vraaggericht
 • Flexibel inzetbaar, weekenden en avonduren
 • Aandacht voor de leefwereld van de coachee
 • Vanuit de pedagogische driehoek
 • Schaduwbegeleiding

 • Anti-pestprogramma basisschool, voorgezet onderwijs en op het MBO;
 • Meidenvenijn,
 • Positieve sfeer in de klas,
 • (Cyber)pesten,
 • Gebruik van social media,
 • Weerbaarheid (Rots en Water),
 • Training Sociale vaardigheden,
 • Spel- en praatgroep Kinderen In Echtscheiding Situaties (KIES),
 • Rouwverwerking voor jongeren.

Voor wie?

Wij trainen jongeren in de leeftijd van 10 jaar tot en met 23 jaar die vallen binnen het domein onderwijs en hulpverlening. Het gaat vooral om jongeren die:

 • moeilijk kunnen functioneren in groepsverband,
 • in bepaalde groepssamenstelling verkeren waar een negatieve groepsdynamiek heerst,
 • moeite hebben met gezag etc

Wat bieden wij?

 • Onze trainingen bestaan uit een reeks bijeenkomsten waarin doelgericht wordt gewerkt aan het vergroten/ontwikkelen van vaardigheden en competenties. 
 • De trainingen worden aan de hand van de hulpvraag, altijd op maat, gemaakt en aangeboden.
 • De trainingen kunnen zowel individueel als in groepsverband worden gegeven. 

Iedereen is anders en dat is OK!

‘Wat is burgerschap voor jou’ draagt bij aan de sociale vorming van kinderen. Sociale vorming is van belang bij de ontwikkeling op jonge leeftijd. Middels ‘Burgerschap voor jou’ dragen wij kennis en vaardigheden op een creatieve en muzisch agogische manieren over. Op deze manier stellen we ze in staat om de dialoog aan te gaan en hun standpunt te bepalen ten opzichte van maatschappelijke ontwikkelingen.

Voor wie?

 • Leerlingen van het basisonderwijs in de leeftijdscategorie 8 jaar t/m 13 jaar.

 

Wat bieden wij?

 • Thema gerichte aanpak;
 • Reflecteren op religie;
 • Reflectie op eigen inzicht t.o.v. cultuur;
 • Actieve en persoonlijke aanpak;
 • Reeks gastlessen;
 • Individuele gesprekken;
 • Laagdrempelige benadering &werkwijze;
 • Gastdocenten uit verschillende disciplines;
 • Lesaanbod op maat