Bij Its4Sure staan de veiligheid en de ontwikkeling van de jeugdige en het gezin voorop. Het opvoeden van kinderen, te midden van de diverse maatschappelijke verantwoordelijkheden van een gezin, kent zijn uitdagingen. In sommige gevallen kunnen zorgen en uitdagingen de boventoon voeren in het opvoedingsproces, waardoor ouders het gevoel van overzicht kunnen verliezen.

Voor gezinnen in vergelijkbare situaties bieden wij ondersteuning op het gebied van opvoeding en opgroeien. Onze gezinsbegeleiders werken vanuit een pedagogisch fundament en implementeren kortdurende interventies om de harmonie binnen het gezin te herstellen. Met de focus op het versterken van de eigen kracht van de gezinnen, betrekken onze begeleiders het sociale netwerk en reiken laagdrempelige hulp aan om zorgen en uitdagingen in de toekomst te voorkomen.

Wij faciliteren tevens de gelegenheid voor ouders om in gezamenlijk overleg omgangsregelingen en co-ouderschapsregelingen vast te stellen. Het blijkt soms voor ouders, om diverse redenen, een aanzienlijke uitdaging om deze afspraken op een constructieve wijze te formuleren en deze consequent na te leven.

‘Door de hulp van Its4Sure zie ik mijn kinderen vaker en ervaar ik meer rust’

Onze benadering is gericht op het gezin

Samen streven we naar harmonie door te werken vanuit een gedeeld plan en een gezamenlijke visie. We onderhouden nauw contact met alle gezinsleden en andere betrokkenen door regelmatig te evalueren en stil te staan bij behaalde resultaten.

Binnen deze begeleidingsvorm kenmerkt Its4Sure zich door:

  • Inzet van ervaren begeleiders met een systeemgerichte aanpak;
  • Cultuursensitief werken;
  • Betrokkenheid van een systeemtherapeut indien nodig;
  • Het gebruik van de ZRM-Matrix;
  • Bieden van logistieke verzorging voor zowel jeugdige als ouder;
  • Faciliteren van locaties om onder begeleiding kind- en oudergesprekken te voeren;
  • Actieve beschikbaarheid van begeleiders tot 21:00 uur en in het weekend;
  • Het principe van één gezin, één plan en één regisseur.