Kwaliteitsbeleid

Kwaliteitsbeleid

Om de kwaliteit van onze dienstverlening continu te kunnen verbeteren en te waarborgen heeft Its4sure een kwaliteitsmanagementsysteem geïmplementeerd. Het betreft een systematische aanpak, de plan-do-check-act, die de basis vormt en op deze wijze stimuleert om de dienstverlening en prestaties voortdurend te verbeteren. Het doel van het kwaliteitsmanagementsysteem is om naast de continue verbetering van de processen in onze organisatie, er ook zorg voor te dragen dat onze klanten krijgen wat ze verwachten en dat risico’s worden beheerst. De verbetercyclus is ingezet om transparantie en klantgerichtheid te kunnen waarborgen. Daarnaast zal dit verbetersysteem ook bijdragen aan een hogere efficiëntie

Het kwaliteitsmanagementsysteem heeft een ondersteunende functie en zal effectief zijn wanneer wij als organisatie gericht blijven op continu verbeteren, uitvragen van feedback en denken vanuit de klantgedachte. Op deze manier zijn wij in staat om onze kwaliteit inzichtelijk te maken voor onszelf, alsook voor andere belanghebbenden. Het systeem zal in dienst staan van ons als organisatie, onze doelgroep en relaties waarbij we werken vanuit de kaders van de wet- en regelgeving.  Om het kwaliteitsbeleid concreet te maken voldoen wij aan de volgende eisen:

  • Het veilig opslaan van client- en personeelsinformatie middels het systeem ZILLIZ.
  • De verplichting om hulp op een verantwoorde wijze aan te bieden. We doen dit door het aanbieden van diverse hulpverleningstrajecten en trainingen voor verschillende doelgroepen en door het op maat aanbieden van coaching trajecten, trainingen en adviezen. We zijn SKJ geregistreerd en met de registratie bij Registerplein laten wij als professional zien aan cliënten, werkgevers en opdrachtgevers dat we expert zijn in ons vak en dat we doen aan deskundigheidsbevordering.
  • Een kwaliteitssysteem dat voldoet aan de ISO 9001 eisen. Het kwaliteitssysteem biedt een kader voor het vaststellen van kwaliteitsdoelstellingen, omvat een verbintenis om te voldoen aan van toepassing zijnde eisen en wet- en regelgeving en bevat een verbintenis tot continue verbetering van het systeem. Hierbij doorlopen we de PDCA-cyclus (plan, do, check, act cyclus).
  • De implementatie van een verplichte meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • De implementatie van een meldplicht bij calamiteiten en geweld. Hiervoor is een vastgesteld protocol.

Naast de bovengenoemde verplichtingen hanteert Its4Sure ook de volgende werkwijzen:

  • Wij werken met de regionale verwijsindex (met alle gemeenten in Nederland)
  • Wij beschikken over een klachtenreglement die bekend is bij de cliënten/deelnemers en toegankelijk via de website.
  • Wij zijn aangesloten bij een externe klachtencommissie, genaamd Klachtenzorgportaal.
  • We beschikken over een cliëntenraad.
  • We hebben binnen onze organisatie een vertrouwenspersoon.